When We Meet Again پس از سفر تصادفی به رمانی درباره دوران باستان، یک دانش آموز دختر مدرن تبدیل به لو شوانگ شوانگ، یک ولیعهد شرور می شود. او که داستان را به خوبی می‌داند، تصمیم می‌گیرد از مو چنگ کیان، ...