داستانی در مورد شوهر بیوه سلسله چوسون، سیم جئونگ وو و همسری بیوه به نام جئونگ سون دئوک که برای ازدواج با مردان و زنان مجرد در سلسله چوسون به یکدیگر می پیوندند.