در دنیایی که هدایای قدرتمند راه را تعیین می‌کنند، آلن به خاطر نداشتن آنها مورد نفرت است. در تبعید، او به دنبال صلح است، غافل از اینکه خاطرات او به عنوان یک قهرمان قدرت زیادی دارد.