کاوش در زندگی موسی، سفر او از طرد شده و قاتل به پیامبر و رهایی دهنده عبرانیان از ظلم مصریان.