(Guess Who I Am) سونگ یائو که هرگز در تنبیه آدم‌های بدجنس از دست نمی‌دهد، با شاهزاده جعلی گروه چنگتیان روبرو می‌شود. گرفتار در نبردی شبیه اسمیتز، دختر «غیرقابل توجه» با چشمان برق‌آمیز و دروغگو «مدیر ع...