در یک بازی کیهانی شطرنج، خدایان ذهن انسان را به عرصه خود می کشانند. یک رسول تازه وارد و یک خدای باستانی با هم متحد می شوند تا پازل های آسمانی و شوخی های الهی را به چالش بکشند.