زوجی که تا سنین پیری در کنار هم مانده‌اند، ناگهان به جوانی بازمی‌گردند. اکنون زندگی دوم برای آنها آغاز می شود.