یک مغز، یک ورزشکار، یک شاهزاده خانم، یک جنایتکار و یک "پرونده سبد خرید" وارد بازداشت می شوند - اما تنها چهار نفر اول زنده می مانند.