نکوماتا بوچیو و انسان موتسومی در شهری با انسان‌های یوکای دوستی پیدا می‌کنند. بوچیو بر قدرت خود مسلط است و موتسومی به دنبال پدرش می گردد. برخوردهای دل انگیز در این دنیای خارق العاده شکوفا می شود.