داک‌می خجالتی باید از پوسته‌اش بیرون بیاید وقتی مهمان خانه‌اش در حال جاسوسی از همسایه خوش تیپ‌اش گرفتار می‌شود.