شش نفر بدون خاطره از مردگان برمی‌گردند و تلاش می‌کنند تا آنچه را که در وهله اول به قبر آورده‌اند، آشکار کنند.