سوسوکه کابورایا کارآگاهی است که برای گذران زندگی تلاش می کند. در حالی که در یک پرونده است، او با سارا دا اودین، شاهزاده خانمی از دنیای دیگری که دارای قدرت های جادویی است، اتفاق می افتد. سارا به سرعت ب...