چه میشه اگه (What If) یک دختر معمولی شیا گو با یک دوراهی دشوار روبرو می شود که در آن دو انتخاب او را به سمت دو زندگی کاملاً متفاوت هدایت می کند. آیا او ترجیح می دهد با دوست پسرش در زادگاهش یک زندگی خا...