یک مامور تازه کار که در ساری، زادگاهش کار می کند، با محدودیت های سیستم قضایی روبرو می شود، زیرا او برای تبرئه پدر سیاستمدارش مبارزه می کند.