پرونده پسر سام تبدیل به یک وسواس مادام العمر برای موری تری روزنامه نگار شد که متقاعد شد که این قتل ها با یک فرقه شیطانی مرتبط است.