یک مرد به عنوان یک اجنه در دنیایی فانتزی تناسخ پیدا می کند و از دانش زندگی قبلی و توانایی های جدید خود برای مصرف موجودات و به دست آوردن قدرت آنها استفاده می کند.