به یک زن کلاهبردار با روحیه و یک کارآگاه تنزل رتبه فرصت داده می شود تا خود را نجات دهند. گرفتن؟ آنها باید راهی پیدا کنند تا هر کدام با استفاده از مهارت های منحصر به فرد خود برای حل جرایم با یکدیگر همک...