ژائو یونلان و شن وی وظیفه دارند صلح بین موجودات جهش یافته و انسان ها را حفظ کنند و داستان بر دوستی آنها متمرکز است که از زندگی گذشته و حال فراتر می رود.