فوکو ایزومو، دختر بدشانسی را دنبال می‌کند که ناخواسته مردم را با توانایی خاص خود Unluck می‌کشد و با اندی، مردی که می‌خواهد بمیرد اما نمی‌تواند، آشنا می‌شود و در او کسی را پیدا می‌کند که می‌تواند مرگی ...