تیوری، یک نوجوان نوجوان، به درخواست کمک پاسخ می دهد که او را به یک ماموریت خطرناک در سراسر سه پادشاهی می فرستد تا نامه ای محرمانه را به پادشاه برساند.