علل و عواقب اپیدمی مواد افیونی آمریکا در این درام آشکار می شود که عاملان، قربانیان و بازپرسی به دنبال حقیقت است.