ننامی تاکاهاشی دانش آموز دبیرستانی است که وارد سال اول می شود. با این حال، بلافاصله در روز اول او.