داستان پر پیچ و خم و واقعی چارلز صبحرج، قاتل، دزد و استاد اغوا کننده مبدل، که تاریکی پنهان در اواسط دهه 70 در مسیر هیپی های آسیا بود.