در سال 1946، پگی کارتر به سمت منشی در ذخایر علمی استراتژیک (SSR) تنزل یافت. هنگامی که هوارد استارک به خیانت متهم می شود، او مخفیانه پگی را استخدام می کند تا با کمک ساقی اش، ادوین جارویس، نام او را پاک...