ملکه سیاه و دستیار جدیدش، کالی، شروع به از دست دادن تمام موزیک های خود می کنند. نسه، کان، آسلی، آکین و بورا وارد ماجراجویی می‌شوند تا به دعوت پادشاه افسانه، الهه موسیقی پیدا کنند. این چیزی است که آنها...