دانش‌آموز دیرینه‌شناسی شو ژن به جیانگ یه اینترتینمنت می‌پیوندد تا روابط خانوادگی خود را بهبود بخشد، با بازیگر گو چی جون روبرو می‌شود، دستیار او می‌شود و یک توطئه شرکت را افشا می‌کند و امنیت او را به خ...