مری آن میانسال به سانفرانسیسکو باز می گردد و با دوستان عجیب و غریبی که پشت سر گذاشته بود، می پیوندد. "قصه های شهر" در درجه اول بر افرادی تمرکز دارد که در یک پانسیون تبدیل شده مجتمع آپارتمانی متعلق به ...