سریالی حول محور گروهی از بازیکنان فوتبال و خانواده ها، دوستان و دست اندرکاران آنها.