ژنگ شو یی یک خبرنگار سخت کوش برای یکی از روزنامه های برجسته مالی چین است. شی یان، تاجر، به دنبال انجام یک سری سرمایه گذاری است. آیا این روابط کاری شکوفا می تواند آنها را در مسیری هدایت کند که ...