مادر و دختری برای فرار از ازدواج اجباری در فرقه ای محدود کننده فرار می کنند. مادر برای یک روانپزشک پیشرو کار می کند که هویت دخترش علیرغم پیوند رو به رشد آنها باعث آشفتگی می شود.