عکاسان معروف Campbell Addy، Cristina Mittermeier، Paul Nicklen، Muhammed Muheisen، Anand Varma، Dan Winters و Krystle Wright را که در انواع مختلف عکاسی تاثیرگذار بوده اند را بررسی می کند.