عشق در شب اول (Love at First Night) موئانگ، یک زمین‌شناس جنگجوی زیست‌محیطی صریح، و آپو، یک معمار مضطرب، شبی پرشور را با هم دارند. بعداً، موئنگ متوجه می‌شود که نامزد پدرش است، که منجر به یک عاشقانه بزر...