یشیل جوان پس از از دست دادن پدر ثروتمندش سرنوشت را به چالش می کشد و با یاسین فوتبالیست معروف دوست می شود و امید پیدا می کند.