یک رمان عاشقانه کمدی در مورد بازیگری که با یک وارث همجنسگرا وارد یک ازدواج راحت می شود، در حالی که برادر شکاک او شک دارد.