دو عاشق شاخدار تاریخ. و عجیب و غریبی که پیرامون این عشق شکل گرفت. بوسرا که پس از سالها فاجعه تصمیم به بازگشت به عنوان یک پزشک کاذب گرفت، با سلیم سفری برگشت ناپذیر را طی می کند. گره خط داستانی که شامل....