ماهرترین تیم پزشکی شهر، در عین حال که روابط بین فردی منحصر به فرد خود را دنبال می کنند، جان ها را نجات می دهند.