منگ چوان شاهد کشته شدن مادرش در مقابل چشمانش بود، بنابراین بسیار سخت تمرین کرد به امید اینکه روزی انتقام مرگ او را بگیرد. اما روزهای آرام او با لغو نامزدی او، تهاجم نیروهای خارجی و...