پس از ناپدید شدن مادرش، کلاری باید وارد دنیای تاریک شکار شیاطین شود و نقش جدید خود را در میان Shadowhunters بپذیرد.