وو گنگ، شاهزاده انسانی که از رحمت خارج شده است، تحت آزمایشات از دست دادن خانواده خود و تبدیل شدن به یک برده در پایین ترین اعماق یک اردوگاه معدن قرار می گیرد.