پس از مرگ مشکوک پادشاه بونگومیان، شاهزاده نادیده گرفته او تاج و تخت را به دست می گیرد و داستانی پیچیده را آغاز می کند.