دو شاهزاده انسانی با قاتل جن که برای کشتن آنها فرستاده شده است پیوندی غیرمحتمل برقرار می کنند و در تلاشی حماسی برای برقراری صلح در سرزمین های متخاصم خود اقدام می کنند.