یک قتل حساس سیاسی، دو کارآگاه متفاوت را مجبور به نبرد با دنیای اموات برلین و رویارویی با فساد خود می کند.