از S.W.A.T متولد و پرورش یافته محلی پیروی می کند. گروهبان و تیمش متشکل از مردان و زنان بسیار آموزش دیده در حال حل جنایات در لس آنجلس.