سریال ترکی سنگ کاغذ قیچی 2024 روایتی اوموت که پسری از محله فقیر نیشن است ررا به تصویر می کشد.