جهان به دو دسته تقسیم می شود: انسان و هیولا به نام کاتاوارا. با وجود اینکه تاما یک کاتاوارا است، انسان ها را دوست دارد و عهد می کند که از آنها در برابر شر محافظت کند، حتی اگر به معنای مبارزه با هم نوع...