سلنا خواننده فقید Tejano در حالی که رویاهایش به حقیقت می پیوندند و خانواده اش تصمیمات تغییر دهنده زندگی را در سفر خواننده به سمت موفقیت می گیرند.