برخورد با جانوران گوتیک، از جمله فرشتگان سقوط کرده و گرگینه ها، افراد شکسته در تلاش برای ترمیم زندگی خود به اعمال ناامیدانه سوق داده می شوند، که در نهایت نشان می دهد که مرز باریکی بین انسان و حیوان وج...