یکی مکر و شوخ است. دیگری مکر و رک است. لی نی و کوی لی در رقابت خود، نقشه و حرکت یکدیگر را برای مبارزه به عنوان برنده محاسبه و پیش بینی می کنند و آنها را به مسیر عشق هدایت می کنند.