هاوکی ها با ماه نشینان مبارزه می کنند، موجوداتی که به آنها حمله می کنند و از بدن درهم شکسته آنها به عنوان تزئین استفاده می کنند. به هر هاوسکی یک نقش اختصاص می‌یابد و فوس، جوان‌ترین آنها، وظیفه ایجاد د...