اقتباس Devious Maids که در استانبول می گذرد، درباره زندگی ثروتمندترین و قدرتمندترین خانواده های استانبول است. خدمتکاران آنها که در معرض رازها، رازها و جنایات پنهان شده در پشت درهای بسته این خانه ها هس...